V-Log WorldSBK Round 1 – Phillip. Island 2019

V-Log WorldSBK Round 1 – Phillip. Island 2019

Follow the team at round 1 of World SBK, Phillip Island